SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie
UPDATE: Vragen over het budget in tijden van corona />

  </div>
   <div class=

UPDATE: Vragen over het budget in tijden van corona

31 mrt 2020 door absoluut vzw

Het coronavirus heeft ons helemaal in de greep. Ons dagelijks leven is voor onbepaalde duur grondig veranderd. Straten zijn leeg, winkels zijn dicht en heel wat bedrijven moesten noodgedwongen de deuren sluiten. Ook bij absoluut vzw hebben we een aantal ingrijpende maatregelen moeten nemen. Maar ondanks alles blijven we verder werken en ook in deze uitzonderlijke omstandigheden staan we zo maximaal mogelijk tot jullie dienst. Omdat er momenteel heel wat prangende vragen zijn over de gevolgen van de coronamaatregelen voor het budget, bundelen we hier graag een aantal antwoorden.

Mag mijn assistent nog blijven werken?

Hoewel er al geruime tijd voor heel wat organisaties, bedrijven en diensten strenge maatregelen van kracht zijn, mogen assistenten in principe wel blijven werken. Zij behoren tot de zogenaamde ‘cruciale sectoren’ en ‘essentiële diensten’ waar de verplichting om telewerk te organiseren of ‘social distancing’ te garanderen niet van toepassing is. Uiteraard gelden in alle gevallen wel steeds de hygiënische voorschriften (zie onderaan).

Als je werkt met een assistent via een dienst (uitzendkantoor, dienst persoonlijke assistentie, gezinszorg,…) dan kunnen er bepaalde beperkingen zijn opgelegd. Hoewel heel wat dienstenchequebedrijven de deuren sluiten, bestaan er specifieke maatregelen voor mensen die specifieke zorg nodig hebben. Informeer dus zeker bij jouw dienstenchequebedrijf als je vragen hebt over de (aangepaste) dienstverlening.

Als je zelf werkgever bent en een assistent tewerkstelt, dan mag die assistent gewoon blijven doorwerken, op voorwaarde dat ook hier de hygiënische voorschriften strikt worden gevolgd (zie kader).

Als je assistent liever niet komt werken uit vrees voor besmetting, dan moet hij of zij hier in principe (onbetaald) verlof of overuren voor opnemen.

Als jij als budgethouder niet wil dat de assistent komt werken, dan moet je hem of haar in principe verder uitbetalen, tenzij jullie samen overeenkomen dat hiervoor verlof of overuren worden opgenomen.  Spreek steeds duidelijk af met de assistent wat die wel nog wil of kan doen voor jou en zoek samen naar mogelijke alternatieve taken of een oplossing.

Als de kinderen van de assistent besmet zouden zijn met het coronavirus, dan verblijft de assistent best in quarantaine om voor de kinderen te kunnen zorgen. In dit geval kan de assistent sociaal (= maximum 10 dagen onbetaald) verlof opnemen.

Als de assistent zelf besmet is en verplicht in quarantaine moet blijven, dan volstaat een doktersbriefje voor de periode van zijn of haar afwezigheid. De assistent wordt in dit geval gewoon doorbetaald zoals bij andere gevallen van afwezigheid door ziekte.

Tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus voor de assistent kan niet worden aangevraagd omdat deze maatregel enkel geldt voor bedrijven die noodgedwongen moeten sluiten.

Meer info over tijdelijke werkloosheid vind je terug op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Kan ik overdag nog naar het dagcentrum of naar de opvang bij het MFC?

De dagopvang is in principe gesloten en ook het vervoer dat door de dagopvang wordt georganiseerd is tot nader order afgeschaft.  Enkel personen waarvan de ouders in de zorgsector werken of een ander ‘essentieel’ beroep uitoefenen, kunnen nog terecht in de dagopvang. Een overzicht van de ‘cruciale sectoren’ en ‘essentiële diensten’ verscheen op 18 maart in het Belgisch Staatsblad dat je kan raadplegen op de website www.staatsblad.be.

Kan ik mijn combinatie PAB-Dagopvang aanpassen?

Je mag de combinatie aanpassen, maar je hebt hiervoor wel een akkoord met het multifunctioneel centrum (MFC) nodig. Dit akkoord bewijs je door het ‘combinatieformulier’ in te vullen en aan het VAPH te bezorgen.  Bij een vraag tot stopzetting van de combinatie PAB-MFC zal de stopzetting door het VAPH met terugwerkende kracht tot het begin van de maand worden toegekend, zodat je als budgethouder die maand al over jouw volledige budget kunt beschikken. Op deze manier kan je budget de kosten al dekken die je nu thuis extra maakt.

Krijg ik nog bijstortingen van het VAPH als ik met cash werk?

De bijstortingen gaan in principe gewoon door, maar omwille van het opgelegde thuiswerk van de medewerkers van het VAPH, kunnen vertragingen optreden. Zeker als je jouw kostenstaten en andere documenten per post bezorgt, kan de uitbetaling even op zich laten wachten. In veel gevallen wordt de post slechts één keer per week op kantoor opgehaald. We raden dan ook aan om voor jouw administratie zo veel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be te werken of de documenten per mail te bezorgen.

Krijg ik een deel van mijn voucher terug als mijn kind omwille van de coronamaatregelen niet meer naar de voorziening kan?

De regering heeft beslist dat de overeenkomsten die met de voorzieningen werden afgesloten (IDO’s) niet zullen worden herbekeken omwille van de opgelegde coronamaatregelen. Dit betekent ook dat (gedeeltelijke) terugbetalingen van het PVB niet worden voorzien. Voor wie omwille van de coronamaatregelen extra ondersteuning moet inroepen om thuis alles georganiseerd te krijgen, belooft de regering wel compenserende maatregelen. Hoewel absoluut vzw er alles aan doet om de ontwikkelingen op de voet te volgen en te zorgen dat die belofte ook wordt geconcretiseerd, is momenteel nog niet duidelijk wie effectief in aanmerking zal komen voor deze compensatie.

Organiseer je momenteel ook zelf (noodgedwongen) thuis de ondersteuning voor jouw kind of heb je hierover specifieke afspraken gemaakt met de voorziening? Laat het ons weten zodat wij andere mensen die in dezelfde situatie zitten ook kunnen verder helpen. En voor jou alvast een welverdiende pluim om als mantelzorger ook in deze ongewone omstandigheden zoveel zorg te blijven dragen! 

Moet ik extra betalen omdat mijn kind noodgedwongen in de voorziening moet blijven?

Ook op deze vraag kunnen we momenteel nog geen eenduidig antwoord geven. En ook hier gelden tot nadere berichtgeving de afspraken zoals vastgelegd in de overeenkomst met de voorziening. Aangezien jouw kind ook in het weekend noodgedwongen in de voorziening moet verblijven, zal de frequentie ongetwijfeld worden verhoogd. Maar aangezien het om een niet-planbare bijkomende ondersteuning gaat, valt dit volgens ons onder de gratis respijtzorg pleiten wij voor een gratis extra dienstverlening. Hiermee willen we niet zeggen dat de vergunde zorgaanbieders hier niet voor vergoed moeten worden, maar wel dat de extra kost niet ten laste van de budgethouder mag zijn. 

Ik heb een aanvraag PVB lopen, maar mijn Multidisciplinair team (MDT) mag niet op huisbezoek komen. Wat nu?

Aangezien een huisbezoek een noodzakelijke stap is om tot een correcte ‘objectivering van de handicap’ te kunnen komen, wordt dit deel van de aanvraagprocedure voor een Persoonsvolgend budget (PVB) even on hold gezet. In afwachting van het huisbezoek kunnen wel al andere modules van de aanvraagprocedure (telefonisch) worden doorlopen. De initiële aanvraagdatum wordt behouden, maar de aanvraagtermijn wordt hoe dan ook met 3 maanden verlengd. Ook voor het aanvragen van hulpmiddelen en voor het corrigeren van het ondersteuningsplan PVB, wordt de termijn automatisch met 3 maanden verlengd.

Ik kan omwille van de maatregelen mijn nieuwe overeenkomst met de zorgaanbieder voorlopig in het kader van Correctiefase 2 niet ondertekenen vóór 1 april.

Als je omwille van een gewijzigd budget door Correctiefase 2 een nieuwe overeenkomst met de vergunde zorgaanbieder moest opstellen, dan had je hiervoor tijd tot 1 april. Omwille van de coronamaatregelen en omdat de gezondheid van iedereen nu voorop staat, wordt de datum van 1 april 2020 verdaagd.

Andere vragen?

Heb je een andere vraag over de gevolgen van de coronamaatregelen op jouw budget of wil je meer info over de genomen maatregelen? Neem dan zeker een kijkje op de website van het VAPH of bel onze infolijn op het nummer 03 259 08 85. Voor alle andere vragen over het coronavirus kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

 HYGIENISCHE VOORSCHRIFTEN

 ♦ Je assistent mag komen werken zolang hij of zij niet ziek is.

♦ Als je zelf ziek bent, dan mag je assistent enkel komen werken als je hierover je arts hebt geraadpleegd.

♦ Geef elkaar geen hand

♦ Raak zo weinig mogelijk je gezicht aan met jouw handen

♦ Was en/of ontsmet regelmatig en grondig je handen met water en zeep.

♦ Nies en hoest in een papieren zakdoek die je na gebruik onmiddellijk in een afgesloten vuilbak gooit. Als je geen zakdoek bij de hand hebt, nies of hoest dan in de binnenkant van je elleboog

♦ Hou waar mogelijk voldoende afstand (minimum anderhalve meter).

♦ Bescherm je neus en mond bij dicht contact. Heb je geen mondmasker, neem dan een keukenhanddoek. Die biedt geen optimale bescherming, maar is beter dan geen bescherming op voorwaarde dat je de handdoek regelmatig wast op 90 graden. Je kan ook zelf mondmaskers maken volgens een patroon en werkwijze die wordt aanbevolen door de FOD Volksgezondheid. Neem hiervoor een kijkje op: www.maakjemondmasker.be.

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id258/afbeelding_groot.jpg