Correctiefase 2 Factcheck Professionelen

Ik werk voor een vergunde zorgaanbieder. Wat betekent correctiefase 2 (CF2)  voor onze dienst of voorziening?

Als vergunde zorgaanbieder krijgt u meer info over correctiefase 2 (CF2), ten laatste enkele dagen nadat de cliënten een persoonlijke brief over hun nieuwe budget gekregen hebben. In die info over correctiefase 2 staat:

• of het budget van de cliënten stijgt of daalt

• of de cliënten misschien recht hebben op zorggarantie

• welk deel rechtstreeks toegankelijke hulp wordt

• …

Daalt het budget van sommige cliënten sterk? Dan wordt die daling gespreid over 4, 5 of 8 jaar. Het gaat dus niet om een plotse wijziging. Het VAPH, de sector en de gebruikersorganisaties werken nog  extra begeleidingsinitiatieven uit. Die moeten de betrokken cliënten en de vergunde zorgaanbieders  begeleiden bij de veranderingen die de wijziging van het budget meebrengt. 

Wanneer worden de budgetten aangepast?

De aanpassingen gebeuren telkens over een periode van  vier, vijf of acht jaar. Zo krijgen alle betrokkenen de tijd om de organisatie van hun ondersteuning aan te passen.

Welke termijn voor een bepaalde cliënt van toepassing is, hangt af van hoe groot het verschil is tussen het budget van de cliënt op 31 december 2016 en het nieuwe budget na correctiefase 2.

Die informatie staat in de info die u krijgt van het VAPH. Daarnaast ontvangt elke cliënt die informatie via een persoonlijke brief.

Enkel de budgetten die naar RTH worden omgezet, veranderen in één keer, op 1 januari 2020. 

Ik werk voor een vergunde zorgaanbieder.
Mijn werkgever stelt dat hij ons moet ontslaan door correctiefase 2. Kan dat?

Dat kan niet worden uitgesloten.

Bij sommige vergunde zorgaanbieders zullen de budgetten stijgen, bij andere zullen de budgetten dalen, en bij nog andere zal er weinig veranderen. In alle gevallen is van bij de start van correctiefase 2, die over verschillende jaren loopt, duidelijk wat de aanpassing van de budgetten van cliënten betekent voor de organisatie.

Dalen de budgetten beduidend, dan geeft de spreiding in tijd uw werkgever de ruimte om  te anticiperen op die wijzigingen en zijn beleid af te stemmen op de concrete vraag van personen met een handicap, om zo nieuwe cliënten en dus extra budgetten aan te trekken. Zo kan hij samenwerkingen smeden met andere actoren om ondersteuning op maat te bieden,  gebruik maken van de begeleidingsmaatregelen die worden  voorzien, zoals coaching van het management, … .

Tenslotte: de correctiefase 2 zet een ongelijkheid recht die in het verleden tussen organisaties is gegroeid en komt bijgevolg niet onvoorzien. Het was al in het verleden duidelijk dat dit ging worden aangepakt.

Zorggarantie is mooi, maar hoe moeten wij dat als zorgaanbieder betalen als de budgetten dalen?

Correctiefase 2 loopt over acht jaar, dus het gaat niet om een plotse aanpassing. Die periode moet u  de tijd geven om u anders te organiseren. U ontvangt ook van bij de start alle informatie over cliënten met zorggarantie.

Hebt u  hulp nodig? Het VAPH voorziet maatregelen om zorgaanbieders  te begeleiden, zoals  coachingstrajecten. Die maatregelen werkt het VAPH uit met o.a. de koepels van werkgevers.

Persoonsvolgende financiering is al een grote verandering. Correctiefase 2 zorgt voor grote onrust bij ons management. Kunnen we begeleiding krijgen?

Zorgaanbieders zijn al jaren op de hoogte van de ongelijkheid in financiering en weten dat die situatie niet houdbaar is.

Daarom zal nu  voor elke zorgaanbieder de benodigde informatie worden aangeleverd over correctiefase en wat dat betekent voor zijn cliënten en dus de inkomsten van de zorgaanbieder. Dat de aanpassingen van de budgetten gespreid over acht jaar gebeuren, heeft net als doel om iedereen de tijd te geven om zijn organisatie geleidelijk aan te passen. 

Bovendien worden er ook begeleidende maatregelen ontwikkeld voor vergunde zorgaanbieders die stevige aanpassingen van hun budget meemaken. Zo zullen er onder andere coachingstrajecten uitgewerkt worden, in samenspraak met de werkgeversorganisaties. Wie daar  gebruik van wil maken kan daarop intekenen. Er zal vervolgens een selectie gebeuren op basis van een aantal criteria die nog uitgewerkt worden.

Wat zijn ‘knipperlichten’?

Voor het VAPH de nieuwe budgetten berekende, analyseerde het eerst de gegevens die alle vergunde zorgaanbieders bezorgden.

Het vergeleek:

• de gegevens van gelijkaardige voorzieningen (uit de FAM-tool: de gegevens die een voorziening bezorgde vóór de invoering van de persoonsvolgende financiering)

• de gegevens van uw voorziening in dezelfde periode (uit de transitietool: de gegevens die een voorziening doorgaf om de overstap naar persoonsvolgende financiering te kunnen maken)

Een werkgroep bekeek de gegevens en stelde vast vanaf welk punt afwijkende analyses moesten onderzocht worden. Die afwijkingen zijn de ‘knipperlichten’. Een voorbeeld van zo’n knipperlicht: in  de transitietool is het gemiddelde voor dagondersteuning bij een zorgaanbieder meer dan 1 dag hoger dan het gemiddelde in de FAM-tool (om de gemiddelden te vergelijken worden enkel cliënten gebruikt die in beide tools in dezelfde periode voorkomen).

Die knipperlichten besprak het VAPH met de betrokken zorgaanbieders. Daarna paste het VAPH de registraties  aan aan de effectieve frequentie (zoals deze zijn doorgegeven in FAM), als dat nodig bleek.