Bevraging van politieke partijen over persoonsvolgende financiering: resultaten.

Op 9 juni 2024 trekken we naar de stembus, een belangrijk moment waarop we ook voor het Vlaams Parlement onze stem uitbrengen. In aanloop daarvan en ook daarna zetten wij ons in om beleidsmakers bewust te maken van de noodzaak om te investeren in beleid dat personen met een handicap, en hun omgeving, laten groeien.

Waarom een bevraging?
_____________________________________________________________________________________________

Elke persoon met een handicap verdient de kans om volledig deel te nemen aan de samenleving, en persoonsvolgende financiering (PVF) kan daarbij een sleutelrol spelen. Hoewel het PVF-systeem goede uitgangspunten heeft, zijn er enkele knelpunten die herziening vereisen. De meest dringende kwesties die volgens ons op korte termijn moeten worden aangepakt zijn gelijke bestedingsmogelijkheden voor minder- en meerderjarigen, en een herziening van het PVB-systeem om de wachtlijsten weg te werken. Lees onze voorstellen hier: naar betere oplossingen voor minderjarigen met een handicap en naar een hervorming van het PVB-systeem.

In januari 2024 hebben we verschillende politieke partijen aangeschreven. We wilden hun visie op het huidige PVF-systeem vernemen en onze eigen ideeën met hen delen. Hieronder geven we een overzicht van de antwoorden van Groen, Vooruit, CD&V, Open VLD en N-VA.

Optimalisatie van het PVF-systeem, gelijke bestedingsmogelijkheden voor minder- en meerderjarigen en een systeemhervorming
_____________________________________________________________________________________________

We hebben elke partij benaderd met drie vragen:

  1. Zijn jullie van plan om verder te investeren in de optimalisatie van het systeem van persoonsvolgende financiering, zowel voor meerder- als minderjarigen? Zien jullie zelf noodzakelijke bijsturingen?
  2. Wij vragen gelijke bestedingsmogelijkheden voor zowel minder- als meerderjarigen. Deelt uw partij dit inzicht of zien jullie voordelen in het huidige systeem?
  3. We zien dat er inspanningen zijn gebeurd om de wachtlijsten in te korten. Desondanks blijven ze lang; vooral voor mensen in de tweede en derde prioriteitengroep zien we weinig oplossingen. Daarom hopen we samen met andere partners op een grondige herziening van het hele systeem, waardoor deze wachtlijsten kunnen verdwijnen. Ons voorstel hierover is beschikbaar op onze website. Wat is uw reactie op ons voorstel? Is dit een haalbare/wenselijke piste om te volgen? Hebben jullie een eigen ander voorstel?

 

Resultaten
_____________________________________________________________________________________________

Het goede nieuws is dat alle politieke partijen die we hebben bevraagd, de meerwaarde van PVF erkennen, als zien ze ook allemaal verbeterpunten. Elke partij erkent dat er problemen zijn en dat er aanpassingen en investeringen nodig zijn. Hieronder vind je een selectie van citaten uit de reacties:

Investering in persoonsvolgende financiering Gelijke bestedingsmogelijkheden voor minder- en meerderjarigen Werk wachtlijsten weg en kijk kritisch naar het systeem
“Wij willen de wachtlijsten wegwerken door te kiezen voor een open enveloppe-financiering.” “Ook voor minderjarigen wil Groen evolueren naar een systeem van persoonsvolgende financiering met open enveloppe-financiering, volgens dezelfde principes als het systeem voor volwassenen.”

“Het lijkt ons logisch dat het systeem voor minderjarigen en meerderjarigen en de bestedingsmogelijkheden nauw bij elkaar aansluiten. Dit zorgt voor een zo vlot mogelijke overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid.”

“Wij pleiten ook voor minder complexe en flexibelere procedures die snel kunnen inspelen op een veranderende zorgnood.”
“Gelijke situaties en gelijke zorgzwaarte moeten gelijke uitkomsten genereren qua zorgbudget.” “Een leeftijdsonafhankelijk zorgmodel dat iedere erkende zorgaanbieder toelaat deel te zijn van de oplossing voor de zorgvraag van een budgethouder.” “In onze visie zijn er ook drie trappen qua zorg met gelijkaardige principes.”
“Voor de mensen met de meest dringende ondersteuningsvraag pleiten we voor een open end-financiering.” “De ondersteuning voor kinderen met een handicap kan volgens ons niet zomaar gelijk gesteld worden aan deze van meerderjarigen. Mits redelijke aanpassingen moeten kinderen met een handicap in de eerste plaats meer toegang hebben tot reguliere vrijetijdsactiviteiten, kinderopvang en vooral het onderwijs.” “In het voorstel wordt voor wat betreft trap 2 het verband tussen individuele noden en de hoogte van het budget volledig losgelaten. Dit lijkt ons geen goed beleid. De stelling dat ‘veel mensen hiermee genoeg zullen hebben’ onderschrijft net het belang van een goede afstemming tussen de reële ondersteuningsnood enerzijds en het toegekende budget anderzijds.”
“Open VLD is de enige partij die zich consequent voorstander heeft getoond van een persoonsvolgend budget en wij zijn vragende partij om ook voor minderjarigen met een handicap te werken met een persoonsvolgend budget.” “Wij zijn hier absoluut mee akkoord, vandaar dat we pleiten voor het invoeren van het PVB voor minderjarigen. We hebben binnen de huidige regering onvoldoende steun gekregen van de andere regeringspartijen om dit te realiseren.” “Wij zijn er voorstander van om de toeleidingsprocedure te wijzigen en de budgetbepaling en de zorgzwaarte-inschaling te doen op het moment dat een PVB wordt uitgekeerd.”

“We zijn voorstander voor een bepaald trekkingsrecht waarbij de persoon met een handicap dat trekkingsrecht ruim kan inzetten. De verruiming zoals jullie voorstellen zoals geldt voor PVB is voor ons zeker een goed idee. Belangrijk voor ons is dat het budget vraaggestuurd kan ingezet worden.”

“Het moet de ambitie zijn om de wachtlijsten tot het verleden te laten behoren. Daarom willen we persoonsvolgende financiering al laten starten vanaf minderjarigen leeftijd.”

“Zo is er een verschil tussen de besteding in cash en voucher. Dat willen we wegwerken zodat de bestedingsvorm geen issue meer mag zijn.”

“In een ideale wereld bestaat er een persoonsvolgende financiering voor minderjarigen, zoals dit ook was voorzien in het regeerakkoord.” “Voor onze partij is elke piste het onderzoeken waard en is het nodig om dit ook te stimuleren. Het is immers al duidelijk dat ook met 40% extra budget we geen dijkbreuk krijgen in de wachtlijsten. Anders denken, durven en doen is daarom een noodzakelijk iets.”

Uit onze bevraging blijkt dat alle politieke partijen het eens zijn over de noodzaak van investeringen in persoonsvolgende financiering. Hoewel alle partijen hetzelfde doel nastreven, leggen ze verschillende accenten. Groen, bijvoorbeeld, pleit voor een open-end financiering en zet, net als Open VLD en N-VA, in op gelijke bestedingsmogelijkheden voor zowel minder- als meerderjarigen.

Hoewel N-VA, Vooruit en CD&V allemaal willen blijven investeren in persoonsvolgende financiering, uiten ze ook enkele bedenkingen. N-VA is terughoudend over een open-end financiering en is van mening dat PVF niet voor elke zorgnood een oplossing biedt. CD&V ziet een open-end financiering vooral als prioriteit voor de meest urgente ondersteuningsvragen, en legt de nadruk op de integrale van zorg voor kinderen met een handicap in reguliere activiteiten en gezinsondersteuning.

Groen, Vooruit, Open VLD en N-VA delen onze visie op gelijke bestedingsmogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen. CD&V onderscheidt zich hier door te streven naar een uitbreiding van het PAB, maar niet naar een exacte replica van het PVB. Hun visie is dat kinderen met een handicap in de eerste plaats meer toegang moeten krijgen tot reguliere vrijetijdsactiviteiten, kinderopvang en onderwijs. Ze benadrukken ook dat de zorg voor deze kinderen geïntegreerd moet worden met andere vormen van gezinsondersteuning, jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg.

Wat ons voorstel voor een hervorming van het PVB-systeem betreft, zijn de meningen verdeeld. Vooruit ziet gelijkenissen tussen ons voorstel en hun eigen plannen voor de zorgsector. Een aantal partijen wijst op de noodzaak van een meer vraaggestuurde aanpak voor Trap 1 in ons voorstel. Voor Trap 2 variëren de meningen over het idee van een forfaitair bedrag zonder exacte afstemming op de individuele behoeften. Groen en CD&V uiten kritiek op dit idee, terwijl N-VA het een interessante insteek vindt. Open VLD is ook geïnteresseerd om dit concept verder te verkennen.

Het is positief om te zien dat alle partijen heldere standpunten hebben over deze kwesties. We blijven nauw in gesprek met hen, zowel voor als na de verkiezingen.

Wil je mee de visie van absoluut vzw bepalen?
_____________________________________________________________________________________________

Wij vormen onze standpunten op basis van onze visie, onze dagelijkse ervaringen met meer dan 3 500 budgethouders en overleg met verschillende actoren in de sector. Onze standpunten worden afgetoetst met onze raad van bestuur en algemene vergadering. Ben je lid van absoluut vzw en wil je ook lid worden van onze algemene vergadering en/of raad van bestuur? Neem dan gerust op contact op via info@absoluutvzw.be. Ook andere input of opmerkingen n.a.v. dit artikel mag je zeker doorgeven.

deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Recente berichten

Dankjewel voor je bericht!
We beantwoorden je vraag ze snel mogelijk.

sluit dit bericht en ga terug naar de website

Ga naar de inhoud