Persoonsvolgend Budget

Een budget op maat waarmee je als meerderjarige

ondersteuning kan kopen.

Wat is een PVB?

Een Persoonsvolgend Budget (PVB) is een budget op maat waarmee je als meerderjarige zorg en ondersteuning kan kopen. Dit kan binnen je eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Het PVB is aangepast aan de ondersteuning die je nodig hebt.

Er zijn richtlijnen waarvoor je dit budget mag gebruiken en je moet je gemaakte kosten ook verantwoorden.

Het PVB bestaat uit 24 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Hoeveel je PVB bedraagt, hangt af van je nood aan ondersteuning. De bedragen vind je op de website van het VAPH.

Wat kan je doen met een PVB?

Met een Persoonsvolgend Budget kan je de ondersteuning die je nodig hebt betalen. Het gaat om ondersteuning op verschillende domeinen. Hieronder vind je een overzicht van mogelijke hulp die je met je PVB kan betalen en wie je hiervoor kan inschakelen. De opsomming is een voorbeeld en niet volledig. Voor elke ondersteuning heb je een contract nodig.

  • Persoonlijke verzorging: een persoonlijke assistent, gezinshulp, een dienst
  • Hulp in het huishouden zoals poetsen, strijken, winkelen, ramen poetsen, koken en tuinwerk: gezinshulp, een dienstenchequebedrijf, een ramenwasser
  • Dagondersteuning: een activiteitencentrum van een voorziening, een zorgboerderij, een persoonlijke assistent aan huis
  • Woonondersteuning: een VAPH-voorziening
  • Administratie: een persoonlijke assistent, een dienst, een bijstandsorganisatie
  • Hulp bij vrije tijd: een persoonlijke assistent, een vrijwilliger
  • Vervoer: een vervoersmaatschappij, aangepast vervoer, een vrijwilliger
  • Psychosociale begeleiding: een VAPH-dienst, een persoonlijke assistent, een zelfstandige orthopedagoog

Een stukje geschiedenis...

Op 1 januari 2017 werd de Persoonsvolgende Financiering (PVF) ingevoerd. Personen met een handicap hebben extra ondersteuning nodig. De kosten voor die ondersteuning kunnen soms hoog oplopen. De PVF moest ervoor zorgen dat elke persoon met een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood over een budget kan beschikken. Met de invoering van de PVF werd de financiering meer vraaggestuurd gemaakt. Die invoering gebeurde in 2 fases. Het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget of BOB) werd als eerste trap geïnstalleerd. Met het BOB kunnen personen met een handicap en hun netwerk zorg en ondersteuning laagdrempelig organiseren. Wanneer het BOB ontoereikend is, kan je via het PVB (de tweede trap van de Persoonsvolgende Financiering) toegang krijgen tot de meer intensieve vormen van ondersteuning. Meer informatie over de PVF vind je op de website van de overheid.

Hoe vraag je een PVB aan?

Je kan een PVB aanvragen vanaf 17 jaar en voor je 65ste , op voorwaarde dat de persoon erkend werd als persoon met een handicap door het VAPH. Ontdek in onderstaand filmpje welke stappen je moet nemen om een PVB aan te vragen.

Video afspelen

Een uitgebreide uitleg van al de te nemen stappen vind je op de website van het VAPH.

Hoe start je op met je PVB?

Ontdek hoe je jouw ondersteuning organiseert, je budget besteedt, je werkt met cash en/of voucher, hoe je jouw kosten kan indienen of een handige checklist in onze opstartbrochure!

Publicaties website brochure aan de slag met je PVB

Veelgestelde vragen

Een brief die je krijgt van het VAPH met de boodschap dat je effectief mag opstarten met je Persoonsvolgend Budget.

Dit is een vragenlijst waarin beschreven wordt welke ondersteuningsnoden je hebt, wat je zorgvraag is en wie ingezet kan worden om je te helpen. Dit plan kan je opmaken vanaf 17 jaar. Je gaat op zoek naar welke ondersteuning je nodig hebt en door wie die gegeven moet worden.
Je duidt aan wat je zelf nog kan, wat je gezin voor je doet, welke zorg je netwerk opneemt, welke diensten je al inschakelt en welke ondersteuning je aan het VAPH wil vragen. Zo kan je je eigen wensen en noden invullen op de papieren van het VAPH.
Je kan dit zelf doen, of je laten bijstaan door je familie, de maatschappelijke dienst van je ziekenfonds, een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of KVG. Let wel, het ondersteuningsplan laten opmaken bij een DOP neemt heel wat tijd in beslag. Stel dus tijdig je vraag.
Je ondersteuningsplan stuur je op naar het VAPH en wordt daar goedgekeurd.
Op de website van het VAPH vind je de contactgegevens van DOP’s: https://www.vaph.be/organisaties/dop/algemeen

Hier kom je in terecht als je een aanvraagprocedure PVB hebt doorlopen. De regionale prioriteitencommissie beoordeelt over de dringendheid van je vraag en houdt rekening met de zaken:
– Ondersteuningskloof: verschil tussen ondersteuning op dit moment en ondersteuning die je in de toekomst zal nodig hebben.
– De dringendheid: de onhoudbaarheid van de situatie als er geen budget is.
– Langdurige bovengebruikelijke zorg: de extra zorg bovenop normale situatie die een gezinslid biedt aan de persoon met een handicap.

Er bestaan drie prioriteitengroepen waarbij groep 1 de meest prioritaire (dringendste gevallen).

Neen, er zijn niet genoeg financiële middelen om iedereen een budget te geven. Daarom wordt er geprioriteerd. Afhankelijk van in welke prioriteitengroep je zit zal je dus langer moeten wachten op je budget.

De Vlaamse toeleidingscommissie beslist in welke prioriteitengroep je vraag terechtkomt. Er zijn drie prioriteitengroepen: in prioriteitengroep 1 worden de meest dringende vragen ingedeeld, in prioriteitengroep 3 de minst dringende. De commissie baseert zich voor de beslissing hoofdzakelijk op de gegevens die worden aangeleverd door het multidisciplinaire team (MDT). In het ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget worden ook een aantal vragen gesteld over de dringendheid van je vraag. Ook die gegevens worden bezorgd aan de Vlaamse toeleidingscommissie.

Meer informatie over de beoordeling vind je op de website van het VAPH.

Er zijn wel vier groepen die automatisch een PVB krijgen en dus niet geprioriteerd worden:

1. Spoedprocedure:
Je kan een Persoonsvolgend Budget toegekend krijgen via de spoedprocedure wanneer er sprake is van een snel degeneratieve aandoening.

Hieronder wordt het volgende verstaan:
ALS (amyotrofe lateraalsclerose)
PLS (primaire lateraalsclerose)
PMA of PSMA (progressieve (spino)musculaire atrofie)
CBD (corticobasale degeneratie)
MSA (multisysteematrofie)
PSP (progressieve supranucleaire verlamming)
bepaalde vormen van hersentumor.

Bovendien moet over een periode van één jaar of minder, net voor uw aanvraag, jouw zelfredzaamheid sterk verminderd zijn.
Concreet houdt dat één of meerdere van onderstaande veranderingen in:

je kan niet langer zonder hulp van derden opstaan en je verplaatsen
je kan je niet langer zelfstandig wassen en aankleden
je kan niet langer zelfstandig eten
je kan niet langer zelfstandig naar het toilet en je wassen
je hebt nood aan kunstmatige beademing met continu toezicht

Om een PVB aan te vragen via de spoedprocedure moet je een aanvraagformulier ‘Persoonsvolgend Budget via spoedprocedure’ invullen. Je moet ook het medisch attest van de behandelende arts-specialist van de gespecialiseerde dienst toevoegen. Je stuurt deze formulieren op naar het Team Budgetbesteding van het VAPH. Je vindt de formulieren op de website van het VAPH: https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/aanvragen/spoedprocedure

2. Blijvende noodsituatie:
Een noodsituatie is een situatie waarbij het netwerk plots wegvalt en de persoon met een handicap onverwachts, zonder enige ondersteuning, alleen komt te staan.


Hoe verloopt de procedure?
Vul de checklist in ‘Aanvraag van een tijdelijk PVB via noodsituatie’ (https://www.vaph.be/documenten/aanvraag-van-een-tijdelijk-persoonsvolgend-budget-noodsituatie) en stuur dit op naar het kantoor van het VAPH in de provincie van je woonplaats.
Als dit wordt goedgekeurd door het VAPH, krijg je een tijdelijk PVB voor een periode van 22 weken.
Na die goedkeuring vul je het formulier in: ‘Aanvraag van een PVB na noodsituatie’ (https://www.vaph.be/documenten/aanvraag-van-een-persoonsvolgend-budget-na-noodsituatie). Dit moet binnen de 10 weken worden ingevuld om te kijken of de noodsituatie blijvend of tijdelijk is. Dit wordt terug aan het VAPH bezorgd.


Is de noodsituatie van tijdelijk aard? -> Het PVB wordt na afloop van de noodsituatie (na 22 weken) stopgezet.
Je kan wel de aanvraagprocedure PVB starten, dan kom je op de wachtlijst.


Is de noodsituatie blijvend? -> Start de aanvraagprocedure PVB -> Jouw budget op maat wordt dan automatisch ter beschikking gesteld, je komt nier meer op de wachtlijst.

3. Maatschappelijke noodzaak:
Bij maatschappelijke noodzaak komt de veiligheid van de persoon met een handicap, van de mantelzorger of van de samenwonende personen in gedrang. Dat is zo in volgende situaties:
De persoon met een handicap wordt ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruikt.
De persoon met een handicap wordt ernstig fysiek, psychisch of emotioneel verwaarloosd.
Ernstige mishandeling of verwaarlozing door de persoon met een handicap ten aanzien van de mantelzorgers of samenwonende personen.
Hoe verloopt de procedure?
– Start de aanvraagprocedure PVB.
– Vraag om de maatschappelijke noodzaak vast te stellen.
– Het MDT vult de checklist prioritering in om het ernstige misbruik of de verwaarlozing aan te tonen.
– De Vlaamse Toeleidingscommissie beoordeelt op basis van het ondersteuningsplan en de checklist of de maatschappelijke noodzaak wordt toegekend of niet.
Personen met een toekenning maatschappelijke noodzaak krijgen automatisch een PVB sinds 2017.

4. Overgang minderjarigen naar meerderjarigen: https://www.vaph.be/overgang-minder-meerderjarigen/algemeen

Het volledige jaarbudget blijft op de rekening van het VAPH staan. Bij de start krijg je ¼ van je jaarbudget gestort bovenop het jaarbudget. Met dit terugvorderbaar voorschot betaal je jouw facturen. Je registreert de facturen bij het VAPH en daarna stort het VAPH deze bedragen terug op jouw budgetrekening. Zo wordt het terugvorderbaar voorschot aangezuiverd. Je mag je volledige jaarbudget wel gebruiken maar je zal dit nooit volledig op je rekening hebben staan.

Bij het verantwoorden van je gemaakte kosten is het erg belangrijk dat je een budgetjaar goed afsluit. Je kan maar kosten inbrengen van het vorige jaar tot 31 maart van het volgende jaar. Facturen van december moet je dus tijdig opvragen bij de diensten en indienen voor 31 maart van het nieuwe jaar. Het VAPH is zeer strikt en je zal later ingediende kosten privé moeten betalen.

Een klein gedeelte van het budget mag je vrij besteden zonder dat er een overeenkomst of factuur moet zijn. Let wel, dit deel is gewoon een deel van je budget en kan je niet gebruiken als je jouw budget volledig nodig hebt voor ondersteuning. Ook zaken als bankkosten, een printer of kopieerkosten moeten van dit budget betaald worden!

 

Voor een PAB bedraagt het vrij besteedbaar deel maximum 5 % van uw budget.

Voor een PVB van maximum 34,810000 punten is dit 1800 euro. Voor een PVB van minstens 34,810001 punten, krijg je een vrij besteedbaar deel van 3600 euro.

Het eerste jaar dat je een budget krijgt, wordt het vrij besteedbaar deel naar verhouding berekend.

Voer je bestedingsplan uit!

Onze coaches zijn actief in heel Vlaanderen en hebben elk een regionaal netwerk. We denken samen met je mee! Zo krijg jij ook een compleet beeld van al je mogelijkheden en leg je zelf je eigen ondersteuningspuzzel.

Dankjewel voor je bericht!
We beantwoorden je vraag ze snel mogelijk.

sluit dit bericht en ga terug naar de website

Ga naar de inhoud