Persoonlijke-Assistentiebudget

Een budget om de assistentie voor je kind

thuis, op school of bij een hobby

te organiseren en te betalen.

Wat is het PAB?

Het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) is een budget dat het agentschap Opgroeien  je geeft om de zorg en ondersteuning van je kind te organiseren en te betalen. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) volgt het PAB op na de toekenning.

Het PAB is geen inkomen. Het is geld dat je ontvangt om de personen die je helpen bij bijvoorbeeld huishoudelijk werk, lichaamsverzorging, dagbesteding en verplaatsingen te betalen.
Er zijn richtlijnen waarvoor je dit budget mag gebruiken en je moet je gemaakte kosten ook verantwoorden. Het PAB wordt 1 keer per jaar aan de index aangepast. De bedragen vind je op de website van het VAPH. Hoeveel je PAB bedraagt, hangt af van je nood aan assistentie.

Wat kan je doen met een PAB?

Het geld is bedoeld om de hulp van één of meerdere persoonlijke assistenten te betalen. Je kan zelf werkgever worden of de assistent is bij jou tewerkgesteld via een dienst.

De assistenten kunnen hulp bieden bij 

  • ondersteuning voor je kind (dagopvang, lichamelijke taken…)
  • ontlasten van de ouders (tuinonderhoud, huishouden, oppas)
  • agogische,  pedagogische begeleiding (leren omgaan met handicap in het gezin)

 

Je kan ook kortdurende dagopvang, woonondersteuning, mobiele of ambulante ondersteuning inkopen bij een multifunctioneel centrum, een vergunde zorgaanbieder, een groenezorginitiatief of ouderinitiatief.

Het PAB mag je niet gebruiken voor medische of paramedische hulp (kinesitherapie, logopedist, ergotherapeut), psychologische begeleiding, hulpmiddelen, klusjes in huis, budgetbegeleiding, onderwijs, internaat.

Alle concrete stappen die je voor het VAPH moet nemen om je PAB te organiseren vind je op de website van het VAPH.

Hoe vraag je het PAB aan?

De aanvraag voor een PAB voor je kind dien je in bij de Integrale Toegangspoort (ITP) via een een contactpersoon-aanmelder (een multidisciplinair team (MDT), een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een centrum voor ambulante revalidatie (CAR) of een centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS).

Op de website van Opgroeien vind je meer informatie over de intersectorale toegangspoort.

De contactpersoon-aanmelder zal de aanvraag met jou overlopen en maakt een aanvraagdocument (A-document) op en zal je verder begeleiden bij je aanvraag. Een lijst met contactgegevens van deze diensten kan je hier downloaden.

In bepaalde gevallen kan je een beroep doen op een ‘spoedprocedure’ om een PAB aan te vragen.

Dit is een versnelde procedure voor kinderen met een snel degeneratieve aandoening. De voorwaarden voor een spoedprocedure vind je op de website van het VAPH.

Omdat er onvoldoende geld is om iedereen onmiddellijk een budget te geven, krijgen de meest dringende dossiers eerst een PAB. Om aan te geven dat jouw dossier dringend is, moet je hiervoor een checklist invullen. Je contactpersoon-aanmelder helpt je hierbij. De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie (IRPC) beoordeelt jouw checklist en het agentschap Opgroeien bepaalt wie er een budget krijgt toegewezen.

In je toekenningsbrief van de intersectorale toegangspoort (ITP) vind je het bedrag waar je per jaar recht op hebt. 

Publicaties website brochure Aanvraag PAB

Lees onze brochure "aanvraag PAB"

Ontdek hoe je een PAB kan aanvragen en welke stappen je hiervoor moet zetten.

Hoe start je op met je PAB?

Ontdek hoe je jouw PAB kan besteden, welke contracten je kan afsluiten, hoe je kosten kan indienen of een handige checklist in onze opstartbrochure!

Publicaties website brochure (2)
Publicaties website brochure

Mijn kind wordt 18. Wat nu?

Heeft je kind een PAB en wordt hij of zij binnenkort 18? Dan moet je de aanvraagprocedure voor een Persoonsvolgend Budget (PVB) doorlopen. Dit moet gebeuren vóór de leeftijd van 22 jaar. Vanaf de dag dat je 18 wordt, heb je dus 4 jaar de tijd om de procedure te doorlopen. Welke stappen je allemaal moet nemen vind je in onze brochure.

Veelgestelde vragen

Je krijgt een toekenningsbrief van de intersectorale toegangspoort (ITP) en vindt hierin het bedrag waar je per jaar recht op hebt.

Neen, er zijn niet genoeg financiële middelen om iedereen een budget te geven. Daarom wordt er geprioriteerd. 

Wordt je aanvraag als PRIOR bestempeld, kom je op de PAB-wachtlijst van meest dringende. Op het ogenblik dat er financiële middelen zijn om de meest dringende een PAB toe te kennen, wordt deze wachtlijst chronologisch aangepakt. Dien je een checklist in en krijg je géén stempel PRIOR, sta je enkel op de PAB-wachtlijst van de langstwachtenden (in chronologische volgorde). Pas als jouw situatie veranderd is, kan je opnieuw een prioraanvraag indienen om ook op de PRIOR-wachtlijst te komen.

Je kan een PAB toegekend krijgen via de spoedprocedure wanneer er sprake is van een snel degeneratieve aandoening.
Hieronder wordt het volgende verstaan:
– een evolutieve neuromusculaire aandoening
– een stofwisselingsziekte (metabole stoornis) met een ernstige en evolutieve weerslag op het algemeen functioneren

Bovendien moet over een periode van één jaar of minder, net voor jouw aanvraag, de zelfredzaamheid sterk verminderd zijn. Voor kinderen en jongeren wordt rekening gehouden met de verworven zelfstandigheid op de leeftijd van zes jaar.
Het multidisciplinair team dient een aanvraag in bij de Intersectorale Toegangspoort via het A-document waaraan het medisch attest voor de aanvraag van een PAB voor spoedprocedure is toegevoegd. Dit medisch attest moet worden ingevuld door een neuroloog of geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde. Zo bewijs je de snel degeneratieve aandoening en de verminderde zelfredzaamheid.
Nadat je aanvraag PAB via spoedprocedure is goedgekeurd ontvang je thuis een brief met de datum waarop je mag opstarten. Je krijgt 4 maanden de tijd om op te starten.

Bij het verantwoorden van je gemaakte kosten is het erg belangrijk dat je een budgetjaar goed afsluit. Je kan maar kosten inbrengen van het vorige jaar tot 31 maart van het volgende jaar. Facturen van december moet je dus tijdig opvragen bij de diensten en indienen voor 31 maart van het nieuwe jaar. Het VAPH is zeer strikt en je zal later ingediende kosten privé moeten betalen.

Een klein gedeelte van het budget mag je vrij besteden zonder dat er een overeenkomst of factuur moet zijn. Let wel: dit deel is gewoon een deel van je budget en kan je niet gebruiken als je jouw budget volledig nodig hebt voor ondersteuning. Ook zaken als bankkosten, een printer of kopieerkosten moeten van dit budget betaald worden!

Voor een PAB bedraagt het vrij besteedbare deel maximum 5 % van uw budget.

Voor een PVB van maximum 34,810000 punten is dit 1800 euro. Voor een PVB van minstens 34,810001 punten, krijg je een vrij besteedbaar deel van 3600 euro.

Het eerste jaar dat je een budget krijgt, wordt het vrij besteedbare deel naar verhouding berekend.

Met een PAB kan je als ouder beginnen werken als persoonlijke assistent van je zoon of dochter. Hetzelfde geldt voor andere familieleden. De juiste contractvorm kiezen (een arbeidsovereenkomst of een takenovereenkomst) is  belangrijk.  Helaas niet altijd een evidente oefening, in het bijzonder als de budgethouder en de persoonlijke assistent een familieband hebben. 
In een artikel uit ons ledenblad “De Gazet van ’t Budget” van oktber 2021 geven we enkele handvaten met het oog op de juiste keuze. Lees het artikel hier.

Je kan ook steeds met juridische vragen bij je eigen sociaal secretariaat terecht.

Ja, dat mag maar hij of zij mag enkel praktische hulp bieden en/of ondersteuning bij handelingen van het dagelijks leven.

Zo mag een assistent helpen bij verplaatsingen binnen en naar de school en mag hij of zij bijvoorbeeld helpen om antwoorden van je kind te noteren, boekentas te ledigen en vullen, …

Wanneer je kind uitleg vraagt mag de assistent dit niet geven. Een assistent verleent geen inhoudelijke hulp. Dat is de taak van de leerkracht.

Na een scheiding blijven beide ouders budgethouder. De assistentie mag indien gewenst wel bij beide ouders ingezet worden binnen het budget. Als een assistent voor de scheiding 10 uuur aan huis kwam kan dat nu 2 keer 5 uur op de 2 (nieuwe) adressen. Zo kan de ondersteuning van het kind blijven doorgaan.

Los van het PAB past het VAPH wel al een tijdje een aangepaste regeling toe voor hulpmiddelen in de context van co-ouderschap. In dergelijke gevallen kan onder bepaalde voorwaarden een tweede keer een tegemoetkoming gegeven worden voor een hulpmiddel of aanpassing.

Meer informatie vind je op de website van het VAPH.

Maatwerk!

Je kind is uniek en dus ook de zorg en ondersteuning. Elk gezin heeft zijn verhaal en zijn noden. We kijken naar die noden en zoeken samen naar een oplossing op maat.

Dankjewel voor je bericht!
We beantwoorden je vraag ze snel mogelijk.

sluit dit bericht en ga terug naar de website

Ga naar de inhoud