Hoe werk ik als werkgever?

Als je er voor kiest om te werken als werkgever, neem je de belangrijkste verantwoordelijkheden in verband met personeelsbeheer op jou: vacatures opstellen, kandidaten uitnodigen, contracten opstellen, vakantieregeling uitwerken, de administratie in orde houden,…

Je kan je hiervoor laten bijstaan door een sociaal secretariaat. Dit is een externe dienst, gespecialiseerd in personeelsadministratie. Ze overlopen samen met jou alle wettelijke verplichtingen en houden je op de hoogte wanneer je iets in orde moet brengen. Je krijgt hulp, maar je blijft voor het geheel verantwoordelijk.

Een sociaal secretariaat:

 • ondersteunt bij het opstellen van de contracten;
 • berekent de lonen, sociale bijdragen, vakantiegeld
 • sluit een ongevallenverzekering af (sommige)
 • zorgt voor de Dimona-aangifte
 •  …

Deze dienst betaal je via een maandelijkse factuur. Deze factuur kan je betalen met je PAB.

Als budgethouder behoud je de eindverantwoordelijkheid over je PAB. Zelf regelmatig contact opnemen met het sociaal secretariaat is nodig. Dit moet zeker gebeuren als je een assistent aanwerft of als er een assistent uit dienst gaat. Je moet dan zeker informeren naar de administratieve stappen die je moet zetten.

Verplichtingen van de werkgever

De aanwerving van een eerste assistent brengt heel wat verplichtingen mee voor jou als nieuwe werkgever.
We raden je aan je aan te sluiten bij een sociaal secretariaat. Zij kunnen je helpen met het naleven van al deze verplichtingen. Zij regelen veel van onderstaande verplichtingen. Absoluut vzw kan je advies geven over de werking van de sociale secretariaten.

Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling’ (Dimona)

De Dimona-aangifte is een belangrijke verplichting voor de werkgever. Hij moet via elektronische weg de begin- en einddatum van de tewerkstelling meedelen aan de RSZ.

De aangifte van indiensttreding moet ten laatste gebeuren op het moment waarop de betrokken werknemer begint te werken. De einddatum van het contract moet worden ingevoerd ten laatste de werkdag die volgt op de beëindiging. Dit moet ook gebeuren bij het overlijden van de assistent of de persoon met de handicap.

Op vraag doet je sociaal secretariaat dit voor jou.

Inschrijving RSZ

Deze inschrijving doe je bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid, Dienst Immatriculatie.

Aansluiting bij een kinderbijslagfonds

Je bent verplicht om je binnen 90 dagen na de aanwerving van een eerste werknemer aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds. Na die termijn word je automatisch aangesloten bij de Rijksdienst voor Kinderbij­slag voor Werknemers (RKW). Je kan dan pas ontslag nemen bij de RKW op het einde van het jaar volgend op dat van de aansluiting.

Aansluiting bij een vakantiefonds

Als je arbeiders tewerkstelt ben je verplicht om je aan te sluiten bij een vakantiefonds. Je moet je hiervoor richten tot de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering

Je kiest zelf een erkende verzekeringsmaatschappij om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Als je je nergens aansluit, word je ambtshalve aangesloten bij het Fonds voor arbeidsongevallen. Je blijft dan wel zelf aansprakelijk voor de finan­ciële gevolgen van arbeidsongevallen en van ongevallen op de weg van en naar het werk.

Opstellen van een arbeidsreglement

In principe ben je verplicht om een arbeidsreglement op te stellen. Dit reglement geeft informatie over de rechten en plichten van jou en je assistent(en). Het arbeidsreglement bevat onder meer volgende elementen:

 • de organisatie van de arbeidstijd (begin arbeidsdag, pauzes, …)
 • de bepaling en betaling van het loon
 • bepalingen in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (dringende redenen, opzegtermijnen)
 • de mogelijke sancties

Een dergelijk arbeidsreglement stel je zelf op volgens een bepaalde procedure. Je assistent heeft enige inspraak bij de opstelling ervan.

Elke werknemer krijgt een kopie van het arbeidsreglement. Men moet het ook op de plaats van tewerkstelling kunnen raadplegen.

Als je onder een ‘familieonderneming’ valt, ben je niet verplicht een arbeidsreglement op te stellen. We raden je wel aan om een huishoudelijk reglement op te stellen. Het huishoudelijk reglement kan dezelfde bepalingen bevatten als het arbeidsreglement, maar je hoeft de procedure voor het opstellen van het arbeidsreglement niet te volgen. Naast deze bepalingen kan je er ook een aantal praktische afspraken in schrijven, bijvoorbeeld:

 • afspraken rond gebruik van de huissleutel en andere persoonlijke voorwerpen
 • roken, alcohol- en gsm-gebruik tijdens de werkuren
 • hoe lang op voorhand worden wijzigingen in het basisuurrooster bekendgemaakt
 • wat te doen bij ziekte

Ook als je wel verplicht bent een arbeidsreglement op te stellen, is het interessant om concrete afspraken in een huishoudelijk reglement neer te schrijven. Best heb je over deze afspraken een gesprek met je assistent. Zo kom je van elkaar te weten wat jullie belangrijk vinden.

Goede afspraken maken is het begin van een goede samenwerking. Een huishoudelijk reglement kan ruzies in de toekomst vermijden.